Същност на Социалните мрежи

Всяка социална мрежа представлява конгломерат от отделни възли – най-вече отделни индивиди или организации, свързани помежду си чрез общи идеи, възгледи, облага, дружба, възраст и други общи за тях особености. терминът социална мрежа отдавна съществува в историята. В основите на социалната мрежа са залегнали човешките взаимоотношения и връзките между тях, връзки от различен и комплексен характер. Самото понятие съществува още от дълбоко минало. Елементарна и естествена връзка между хората, освен родствената, е била разменната. Неизменна част от човешкият живот е бил съсредоточен около този тип отношения – „аз ти давам, ти ми даваш”. По този начин те са подсигурявали оцеляването си и са получавали взаимна изгода. От гледна точка на размяната връзките помежду им са били реципрочни, всичко е било строго установено. В по- сетнешните времена, на базата на принципа на размяната, връзките между индивидите постепенно се усложняват и започват да придобиват съвременният си вид. В съвременният свят основите на социалните мрежи са многобройни – всяка отделна институция сама по себе си е вид социална мрежа. Най-простото обяснение за това е, че тя е изградена от хора със подобни интереси, обединени от общи или сходни цели и занимаващи се с една и съща дейност. Ако анализираме да речем един университет: две главни съвкупности – студенти и преподаватели, ще видим, че и двете съвкупности се занимават с наука; областта е обща – образованието; интересът и идеите им се близки; имаме наличие на отношения и взаимовръзки между двете съвкупности. Тези елементи превръщат институцията университет в социална мрежа. Ако разсъждаваме по- задълбочено в този случай също може да се говори за размяна – продукт на размяна са познанията, а обменът им е реален, налице е посока и траектория. За да наречем един обект като социална мрежа, има още един елемент: информацията. Във всяка социална мрежа се разменя информация, която е значима за участниците. Тази информация може да бъде както лична, също така и обща в зависимост от типа на тази социална мрежа и нейният характер. Тя създава фундамент за контакти между хората и задълбочава техните общи интереси. Тук също налице е размяна, а продуктът на тази размяна е невеществен.

Ако направим справка в интернет и ползваме например Гугъл, за да открием информация по темата „социална мрежа”, върнатите резултати, които намираме са любопитни и разнообразни, което само по себе си доказва, че понятието е доста обширно по своето значение. Намираме информация за аграрна социална мрежа, за социалната мрежа на риболовци, деца и родители, Фейсбук… Всичко това излиза при търсене с ключова дума «социална мрежа» и резултатите изобщо не се изчерпват с тези няколко примера. Самият интернет сам по себе си представлява една социална мрежа, която отваря немалко възможности пред своите потребители – както в областта на общуването и контактите между хората, така и по като възможности за работа и т.н. Още един интересен факт е, че „жените доминират по активност в социалните мрежи в България”. Дори и по-малко като численост от мъжете, по една или друга причина жените, като потребители на социалните мрежи, са една по-активна част от населението и показват по-силна нагласа за комуникация и обществени контакти. Явно жените се оказват по-отворен към новостите и предложенията на модерния свят.


Обществото достига висок ръст в еволюцията си. Индивидите не представляват просто отделни индивиди, а обитават един съвременен и свръх- модерен свят, предлагащ на потребителите и клиентите огромно разнообразие продукти от най- различен характер. Социалната среда е обогатила характеристиките си и се е превърнала в комплексно и нееднозначно понятие.

HTML Версия: Линк на статията (URL):