Експерт от Софика Груп АД участват в разработването на Международен стандарт за аутсорсинг

Аутсорсингът е сравнително млада индустрия и това е причината за нея да няма конкретен международен стандарт. Досега, държавите с традиции в аутсорсинга, се уповаваха единствено на добрите си практики в индустрията, но липсата на стандарт, обединяващ тези добри практики, е факт. Или по-скоро – беше.

На 16-17 юни 2011 г. в София ще се проведе първата работна среща на експертите от ISO/PC259 – Outsourcing, разработващи международен стандарт за аутсорсинг.

Създаването на стандарта и неговото име бе предложено от NEN (Netherlands) и те поемат ръководно-организационните функции, свързани с ISO/PC259 – Outsourcing.

Името на новия стандарт е ISO: Guide to Outsourcing.

Обхватът на стандарт бе определен и съгласуван от експертната група на предварителната работна среща през Ноември 2010 в Амстердам.

Обхватът на ISO: Guide to Outsourcing е:

„Този международен стандарт представлява ръководство за аутсорсинг, обхващайки целия жизнен цикъл и дава описание на дефинициите, концепциите и процесите, определени като добри практики. Този международен стандарт представлява ръководство за всички ангажирани с аутсорсинга страни, имащо за цел да улесни установяването на взаимноизгодни бизнес отношения между тях.

Този международен стандарт е информативен стандарт и дава насоки и указания. Този международен стандарт не е предназначен за сертификационни цели.”

Предвидено е стандартът да съдържа насоки и добри практики в сферата на аутсорсинг услугите, като той ще бъде приложим и полезен както за доставчиците на услуги, така и за всички техни партньори.

При разработването на стандарта ще бъдат взети под внимание всички културни и езикови различия, като една от основните цели на разработването му е да бъде унифицирана терминологията, свързана с аутсорсинг на бизнес процеси, както и да бъдат обединени всички световни добри практики в обща методология за аутсорсинг.

Стандартът не само ще внесе яснота и ще уеднакви разбирането на страните по отношение на терминологията, но и ще съдържа описание на конкретните концепции, стоящи зад термините.

Стандартът има за цел да изясни и опише дефинициите, свързани с ролите на страните в процесите на аутсорсинга, като ясно очертае разликите между „клиент”, „доставчик”, „изпълнител”, „подизпълнител”, „възложител” и „аутсорсинг компания”. Стандартът ще описва „деликатни” елементи като „роли”, „отговорности” и „очаквания” и по този начин ще допринесе за създаване на единна основа за сравнение между различните доставчици на аутсорсинг услуги.

Не на последно място, предназначението на стандарт ISO: Guide to Outsourcing е да адресира изискванията към работната среда и сигурността на информацията, което има пряко отношение към управлението на риска.

HTML Версия: Линк на статията (URL):