Методи за определяне на показателите за използуване на парка от строителни машини

Методи за определяне на показателите за използуване на парка от строителни машини

В основните насоки за развитие на народното стопанство на СССР през 1976—1980 г,, утвърдени от XXV конгрес на КПСС, като една от най-важните задачи е посочена необходимостта да се усъвършенствува системата от планови показатели, да се подобрява тяхната обоснованост и взаимна балансираност, което осигурява повишаване на икономическата ефективност на капиталните вложения и на производствените фондове.

В строителството, най-вече при тройната услуга кърти чисти извозва, тази задача придобива особено значение поради спецификата на отрасъла и на дейността на управленията по механизация. Ако строителното управление в продължение на една година работи на 15—20 обекта, управлението на механиза¬цията, което осигурява с машини 10—15 строителни управления, в продължение на една година работи на 200—300 обекта и по¬вече. При тези условия са необходими съвсем други методи за планиране на показателите в сравнение с традиционно използува-ните показатели в строителните организации.

Прилаганите сега показатели за определяне на плановия обем на работите, броя на работниците и др. в продължение на много години се подлагат на критика в печата. В много строителни организации през последните 10—15 години се провеждат икономически експерименти за проверка на различни методи за формиране на плана и използуване на нови показатели („условно чиста продукция“ и др.). Експериментираните предложения се отнасят главно за методите на планиране на показателите за дейността на организации от традиционен тип — общостроителни и специализирани по видове работи (довършителни, санитарно-технически, монтажни и др.)

Същевременно през последните 10—15 години в строителството се появиха много организации от нов тип —управления и тръстове ПО механизация. Те са създадени с цел да се концентрира огром¬ният парк от строителни машини и да се подобри тяхното използване, което може да бъде постигнато само чрез усъвършенствуване на методите на планиране на показателите за дейността на тези управления и тръстове за механизация и взаимно обвързване на показателите за използуване на машините с другите показатели, прилагани в строителството.

HTML Версия: Линк на статията (URL):