Ще се радвам ли на хубава работа?

Удачно ли е вземане на неопитни специалисти на служба, които са завършили своето образование и имат потребната ориентация и знания, но без подходящ опит? Този въпрос е желателно да се преценява както от гледна точка на бизнеса, така и по отношение на търсещите работа лица. Фирмите са готови да харчат много средства за реклама и бизнес, което да повиши техният имидж. Постигането на тази цел се възползват от най-различни варианти, част, от които са интернет услугите за бизнес визитки на Топ фирми, споделяне на безплатни обяви и статии. Всичко това е от голямо значение, но на главно място винаги си остава персоналът, който е и главният инструмент за безупречно справяне с услугите на фирмата. Затова в тази статия ще се спрем на проблема за наемането на младите и неопитни, но квалифицирани кадри.

Проблемите са свързани с процеса на адаптиране, което да доведе до дребни загуби и за двете страни. Редица работодатели предпочитат да разчитат на опита на техните работници и много рядко се доверяват на млади специалисти. Нещата се променят единствено в ситуациите, когато пазарът на труда в даден момент не разполага със специалисти с необходимия опит. Това обстоятелство поставя неопитните хора в неблагоприятно положение спрямо останалите кандидати за работа, които притежават придобит опит въпреки своите личностни характеристики и минала квалификация. Този проблем се задълбочава много повече, особено в обстановката на икономическа криза, когато активните работни места намаляват и на много хора им се налага да се преориентират от една дейност в друга. В такива случаи не се позволява на неопитните специалисти да се докажат на новата работа, независимо че в досегашната си работа са доказани и опитни професионалисти. Все по-често сред населението се проявява общоприетото схващане, че образованието в България е на прекалено ниско ниво. Изтъква се фактът, че младите кадри завършват без необходимата практическа подготовка и рутина. Това обстоятелство е нужно да се вземе под особено внимание и отговорно да се работи в тази насока. Необходимо е да се предостави възможност на студентите за натрупване на практичен опит, а не единствено изучаване на сухия и силно теоретичен материал. Необходимо е да се променят изцяло програмите за обучение в България, защото знанието е много важно да се прилага на практика. Всичко това, обаче не е достатъчна предпоставка за подценяване на младите и изолирането им изцяло от пазара на труда. Като не им се дава възможност за реализиране и придобиване на опит, което да им даде възможност да се реализират в исканата от тях професия. Най-малкото, защото те самите не са виновни за системата на нашето образование. Със своята устременост за обучение и неговото дипломиране те доказват, че имат необходимото желание и готовност за справяне. Освен това са придобили множество нови знания и компетенции, които да ги тласнат напред. Желателно е да се вземе под внимание знанието, че съвременните млади кадри могат да бъдат много полезни. Те притежават доста по-висока степен на техническо умение. Тук се включват и по-напреднали компютърни познания. Това може да подобри работния процес и ще даде шанс за решаването на редица проблеми и обстоятелства. Тук се включват случаите на типични повтарящи се задачи, които могат да бъдат решени, чрез използване на компютърен софтуер. Търсенето на информация по дадени въпроси онлайн, също може да е от съществена полза.

Казаното до тук ни дава възможност да направим извода, че назначаването на работа на млади специалисти крие известни рискове, но това не трябва да е пречка за тяхното наемане. Напротив, рисковете в повечето случаи си заслужават, понеже неразвитият потенциал на младия специалист може да се окаже, много по-печеливш от разкрития и изчерпан потенциал на много опитния и неквалифициран работник.

HTML Версия: Линк на статията (URL):