Основни принципи на военния лидер

Лидерството е най-същественият елемент от военната сила. От лидера зависи целта, посокота, мотивацията по време на битка. Лидерът определя как точно да се използват маневрите, огневата мощ, защитата и да се увери, че тези елементи са ефективно балансирани, и решава правилния и най-ефективния начин за използването им срещу врага.
1. Лидерът трябва да:

Бъде технически и тактически способен да изпълни всяка задача от стандарта на мисия по време на война.
Притежава чертите на характера нужни за военната професия: кураж, отговорност, откровеност, компетентност и честност

2. Лидерът трябва да познава:

Четирите основни фактора на лидерството и как те влияят един на друг: Предводителството, Лидерът, Ситуацията и Комуникацията между съратниците. Себе си : Силните и слабите страни на характера, знанията и уменията. Продължително развива своите сили и работи върху слабостите си, докато не ги превъзмогне. Лидерът винаги се стреми към самоусъвършенстване!

Своите войници и да следи тяхното състояние: да ги тренира за тежките условия на битката, да се грижи за техните физически нужди и безопастност, да ги дисциплинира и награждава.

3. Какво трябва да прави лидерът?

Да търси и поема отговорност за своите действия и тези на своите войници: Лъдерите трябва да държат инициативата, да бъдат изобретателни и да се възползват от всичките възможности, които предлага бойното поле – това ще доведе до победа. Лидерът приема справедливата критиката и действа, за да поправи своите грешки. Взема навременни решения: Бързо преценява ситуацията и избира подходящите и разумни решения. Обработва съществената информация, и обявява своите решения така, че войнците да са способни да реагират и да обмислят кратките или дългосрочни ефекти на решението. Служи за пример: Лидерът бива пример за подражание на своите войници. Поставя високи, но постижими стандарти и цели към своите войници. Лидерът трябва да е готов да изпълни задачите заедно със своите войници и да сподели опасностите и трудностите с тях. Държи своите подчинени информирани: Поддържайки своите подчинени информирани, лидерът им помага да вземат решения и изпълненяват на планове според неговите изисквания. Така се стимулира инициатива, подобрява се работата в екип и се повишава морала. Създава чувство на отговорност в своите подчинени:Лидерът обучава, поставя предизвикателства и спомага развитието на своите подчинени. Поверявайки задачи на подчинените си, лидерът създава доверие и ги подтиква да желаят дори повече отговорности в бъдеще. Уверява се, че задачата е разбрана, под контрол и ще бъде реализирана: Войниците трябва да знаят, какво очаква и изисква лидерът от тях – какво иска да бъде свършено, как да бъде свършено и кога. Изгражда екип: Тренира и усъвършенства своите войници така, че те да се чувстват достатъчно уверени за да вършат работа в екип. Лидерът създава боен дух, който мотивира войнците и ги кара на драго сърце да влязат в битката.

Създава задачи, според предназначението на военната единица: Запознава се със способностите и границата на възможностите на своята единица. Като лидер вие сте отговорен за разпознаването на тези два фактора и да осигурявате задачи според тях.

Източник: Militant-BG

HTML Версия: Линк на статията (URL):