Логистика в ЕС

Логистиката е важен елемент от съвременния бизнес, всяко сериозно предприятие, което иска да изгради свои позиции в Европейския съюз и страните членки разчита на екип от висококвалифицирани експерти в областта на логистиката и логистичните услуги.

Логистика по своята същност се нарича транспортирането и доставката на определени материални блага от определено място до друго, като при тази дейност се съблюдава спазването на фиксиран краен срок и предварително договорена между страните цена.
Самата логистика се дели на три вида в зависимост от своите функции:

1.Снабдителна логистика – осигурява снабдяването на едно предприятие с нужните му материали и суровини, както и с машини и технологии, за да протича гладко и ефективно цялостния производствен процес.

2.Производствена логистика – тя има за цел оптимизирането на вътрешно фирмените дейности и да поддържа високото ниво на производителност, под което предприятието би работило на загуба.

3.Логистика на пласмента – този тип логистика се грижи за дистрибуционната мрежа, по която в последствие бива продаван продукта, произведен в следствие дейността на предприятието.

Логистиката има сериозно отношение и към цялостната икономическа мощ на Европейския съюз. Това се определя от произтичащите от нея благоприятни и неблагоприятни влияния върху европейската общност. Това са:

•Повишава конкуренцията в рамките на ЕС, като така гражданите на европейските държави, част от съюза могат да се възползват от най-добрия продукт за тях и то на оптимална за тях цена.

•Въпреки екологичните мерки приети от ЕС, процеса по транспортиране на стоки от едно място на друго влияе върху околната среда и от съюза се стремят да оптимизират тези доставки, за да намалят вредните влияния.

•Самата логистика оказва и влияние над използването на енергията.

•Изисква се повишена сигурност при транспортирането на стоки и суровини, за да се гарантира достигането на тяхното крайно местоположение.
Именно горепосочените причини са сред основните компоненти, които карат предприятията да изберат една или друга компания за логистика и логистични услуги, както и ускорените срокове и по-ниските цени.

HTML Версия: Линк на статията (URL):